VŠEM > VŠEM - Vysoká škola ekonomie a managementu

Profesní kurzy / MOOC

Přihláška ke studiu (MOOC/Nanostudium/Profesní certifikáty)

  •  

  •  

Nejvyšší dosažené vzdělání

Kontaktní adresa

Fakturační adresa

V souladu s platnou právní úpravou, aktuálně zejména dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů tímto prohlašuji, že :

  • Výslovně souhlasím s uchováním, shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů v rozsahu základních identifikačních údajú (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, čísla identifikačních dokladů), kontaktních údajů (telefonní čísla, e-mailové adresy, poštovní adresy), případných popisných údajů (věk, pohlaví, státní příslušnost, národnost, osobní stav, fotografie, údajů vztahující se ke studiu (studijní výsledky, výstupy kontroly studia, historie komunikace), finančních informací týkajících se plateb, provozních a lokačních údajů (informace z čipových karet) a případně dalších údajů.
  • Dávám VŠEM souhlas k poskytnutí těchto údajů subjektům, na nichž je VŠEM účastna, popř. s nimiž spolupracuje v souvislosti s plněním jejich úkolů jako vysoká škola.
  • Souhlasím s tím, aby mé údaje byly publikovány v nutném rozsahu ve vnitřních informačních systémech VŠEM v rámci poskytnutí informací o studiu a chodu školy.

Souhlas pro předávání a následné další zpracování osobních údajů studenta je poskytován na základě oprávněného zájmu VŠEM jako správce v rozsahu nezbytném pro účely studia profesního kurzu/MOOC, včetně poskytnutí nezbytných informací týkajících se jeho průběhu (vznik, délka, přerušení, či ukončení) a dále pro účely nabízení vhodných aktivit a individuálního poradenství.

VŠEM není oprávněna takto získané údaje poskytnout jiným osobám než zákonem výslovně pověřeným, popř. výše specifikovaným a je povinna zabezpečit, aby ve vztahu k údajům byly jako VŠEM stejně zavázány i osoby, jimž budou VŠEM údaje poskytnuty.